ΕργΠΕ » Ψηφιακό υλικό » Ψηφιακά βιβλία

Ψηφιακά βιβλία

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Mathematical Creativity Squared” (http://mc2-project.eu) (2013 – 2016) και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτικών σχεδιαστών, σχεδιάστηκαν τα παρακάτω ψηφιακά βιβλία με τη χρήση της πρωτότυπης τεχνολογίας 'C-Book technology'. Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που επιχειρεί να προσεγγίσει με δημιουργικό τρόπο θέματα και ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ), με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής εμπλοκής και γνώσης των μαθητών γύρω από δύσκολες έννοιες ΠΕ/ΕΑΑ από κοινού με έννοιες μαθηματικών. Τα «βιβλία» αυτά έχουν σχεδιαστεί και για αξιοποίηση στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης στην ΠΕ/ΕΑΑ, εμπλέκοντας διεπιστημονικής σύνθεσης ομάδες εκπαιδευτικών. Πρόκειται για τα ακόλουθα: