ΕργΠΕ » Έρευνα » Θεματικές της έρευνας

Θεματικές της έρευνας

Η κύρια ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επικεντρώνεται στις παρακάτω θεματικές:

  • Η παρουσία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ): διαστάσεις και προκλήσεις, προσωπικές θεωρίες και διδακτικές επιλογές, οι εκπαιδευτικοί ως «σχεδιαστές» μαθησιακών εμπειριών, χειραφέτηση και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού μέσω καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση στην ΠΕ και ΕΑΑ ως υποστηρικτικών εργαλείων προσωπικής και συλλογικής έκφρασης, αναπαράστασης και αναστοχασμού γύρω από «δύσκολες» έννοιες και ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας.
  • Η πρόκληση της διεπιστημονικότητας στην ΠΕ/ΕΑΑ: η «διάβαση των συνόρων» και η αναζήτηση των κοινών τόπων σύμπλευσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής έρευνας και πρακτικής ανάμεσα στην ΠΕ/ΕΑΑ και σε άλλα επιστημονικά και εκπαιδευτικά πεδία.
  • Η ανάπτυξη της συλλογικής δημιουργικής σκέψης μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από την ΠΕ/ΕΑΑ και για την ΠΕ/ΕΑΑ.
  • Αναπαριστώντας και υποστηρίζοντας την «αειφορία στην πόλη» μέσω καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας και μάθησης.
  • Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ως «ερευνητές» για ένα αειφόρο σχολείο.
  • Από την ΠΕ στη δια βίου περιβαλλοντική μάθηση για την αειφορία: αναζήτηση, σχεδιασμός και υποστήριξη μαθησιακών ευκαιριών σε νέα πεδία εφαρμογής της ΠΕ και της ΕΑΑ εκτός της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης