ΕργΠΕ » Το ΕργΠΕ » Σκοποί

Σκοποί

Οι σκοποί που έχει θέσει και υπηρετεί το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ανάπτυξη της έρευνας και της ακαδημαϊκής συνεργασίας στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

  • Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ΠΕ και ΕΑΑ.

  • Η αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ΠΕ και την ΕΑΑ.

  • Η δια βίου περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ομάδων του ευρύτερου πληθυσμού.

  • Η επιστημονική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς, οργανισμούς, άτομα και ομάδες, που με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους προωθούν και προάγουν την ΠΕ και την ΕΑΑ.

  • Η ανάπτυξη συνεργασιών και η ανταλλαγή εμπειριών με άλλα ιδρύματα, κέντρα, οργανισμούς και ομάδες, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πάνω σε θέματα ΠΕ και ΕΑΑ.

  • Η συμβολή στη δικτύωση και τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής ανάμεσα σε άτομα, ομάδες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται και προάγουν την ΠΕ και την ΕΑΑ.

  • Η ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για ΠΕ και ΕΑΑ στο πλαίσιο της τυπικής, μη-τυπικής και δια βίου μάθησης

  • Η συμβολή στο διάλογο για τη διαμόρφωση εθνικής και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα έρευνας και προώθησης της ΠΕ και της ΕΑΑ.