ΕργΠΕ » Το ΕργΠΕ » Τομείς δραστηριότητας

Τομείς δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσφέρει υπηρεσίες και παράγει έργο στους ακόλουθους τομείς:

  • Έρευνα

Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών και μελετών στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Αυτόνομη ανάληψη, συντονισμός και/ή συμμετοχή στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (ευρωπαϊκών και εθνικών). Επιστημονική επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών.

  • Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και διδασκαλία μαθημάτων, ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών, επιμορφωτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων και άλλων πλαισίων μάθησης στην ΠΕ και την ΕΑΑ: για φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διαφορετικές ομάδες του ευρύτερου πληθυσμού στο πλαίσιο παρεμβάσεων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών εργαλείων

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού), καθώς και εργαλείων που αξιοποιούν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη διαφορετικών ομάδων πληθυσμού στο πλαίσιο της τυπικής και της δια βίου ΠΕ και της ΕΑΑ.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας, πολιτικής και ανάπτυξης της ΠΕ και την ΕΑΑ, σε επίπεδο τυπικής (σχολικής) εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.